การปรับเทียบ EC Meter

Cal_ECMeterมิเตอร์วัดปุ๋ย หรือ EC Meter เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปลูกผักไฮโดร หรือผักไร้ดิน เนื่องจาก ระดับสารละลายที่ใช้ในการปลูก มีผลต่อการเจริญเติบโต และสุขภาพของผักไฮโดรในแต่ละช่วง และแต่ละชนิดของผักที่ปลูก การที่จะใช้งานมิเตอร์วัดปุ๋ยได้อย่างแม่นยำ ผู้ใช้ควรที่จะรู้วิธีในการปรับเทียบ มิเตอร์วัดปุ๋ยที่ใช้อยู่ โดยบทความนี้ จะอธิบายวิธีการทดสอบมิเตอร์วัดปุ๋ยอย่างง่าย และการปรับเทียบมิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter) ให้อ่านค่าได้อย่างแม่นยำ 1. ซื้อน้ำดื่ม ชนิดที่เป็น Reverse Osmosis น้ำดื่มเหล่านี้จะมีค่า EC ประมาณ 16 us/cm (ไมโครซีเมนต์ ต่อเซ็นติเมตร) 2. เทน้ำ RO ลงในภาชนะ ดังรูป 3. เปิดมิเตอร์ และทำการวัดค่า ถ้าค่าที่อ่านได้ ไม่เท่ากับ 16 us /cm ให้ทำการปรับเทียบ EC Meter 4. เข้าสู่โหมด การปรับเทียบ กดปุ่ม Mode ค้างไว้ 5. กดปุ่ม Mode หรือ Hold เพื่อปรับค่าให้ได้ 16 us/cm 6. เมื่อได้ค่าที่ถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม Mode ค้างอีกครั้ง หน้าจอจะกลับมาที่ การวัดค่าปกติอีกครั้ง หมายเหตุ มิเตอร์ที่จำหน่าย โดยไฮโดรอินโฮม ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาปรับเทียบ สามารถปรับเทียบได้โดยวิธีข้างต้นได้ โดย ศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113) บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด www.hydroinhome.com spuengsungwan@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *