ดูแปลงตัวอย่าง พร้อมให้คำปรึกษาการปลูกพืชไร้ดิน

แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม 24 ช่อง อัมพวาเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง ขอคำแนะนำ การเพาะเมล็ด, การลงแปลง, การชดเชยสารละลาย, การใช้มิเตอร์วัดปุ๋ย (EC Meter), การใช้มิเตอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter), การปรับลด pH ของสารละลาย ฯลฯ

สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
spuengsungwan@hotmail.com
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *