รวบรวมอาการผักสลัด

การปลูกผักสลัดไร้ดิน เป็นการปลูกผักที่ สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่มีต่อ การเจริญเติบโตของผักสลัดได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณของแสงแดดในแต่ละวัน สภาพอากาศ คุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในระบบ ความไม่ชำนาญในการเพาะเมล็ด ดังนั้น เกษตรกรผักสลัดไร้ดิน จึงควรจะเข้าใจ อาการต่างๆ ที่ผักสลัดแสดงออกมา ซึ่งจะทำให้ สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *