สูตรชดเชยปุ๋ยผักไร้ดิน

สูตรคำนวณการใส่ปุ๋ย AB   สำหรับปุ๋ยไฮโดรอินโฮม

 

ปุ๋ย A (ซีซี) = 2 x EC x water

 

 

ปุ๋ย B (ซีซี) = 2 x EC x water

 

 ชดเชยปุ๋ยผักไร้ดิน หมายเหตุ 1. ปุ๋ย A (ซีซี) คือ ปริมาณปุ๋ย A ที่ต้องการใส่ในถังปุ๋ย 2. ปุ๋ย B (ซีซี) คือ ปริมาณปุ๋ย B ที่ต้องการใส่ในถังปุ๋ย 3. EC คือ ปริมาณค่าปุ๋ยที่ต้องการ หน่วยเป็น ( ms/cm) 4. Water คือ ปริมาณน้ำในระบบ หน่วยเป็นลิตร       ตัวอย่าง  ในการลงแปลงวันแรก ผู้ปลูกต้องการเริ่มด้วยค่าปุ๋ย EC 1.8 ms/cm หรือ 1800 us/cm สำหรับปลูกผักสลัดในแปลง 24 ช่อง ซึ่งมีน้ำในระบบ 40 ลิตร ดังนั้น ผู้ปลูกจะต้องใส่ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B ในปริมาณอย่างละกี่ซีซี           ปุ๋ย A (ซีซี) = 2 x EC x water                           = 2 x 1.8 x 40                           = 144 ซีซี ปุ๋ย B (ซีซี) = 2 x EC x water                           = 2 x 1.8 x 40                           = 144 ซีซี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *