อบรมปลูกผักไร้ดิน(หน่วยงาน)

บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด รับจัดอบรม การปลูกผักไร้ดิน ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน บริษัทเอกชน   เนื้อหาเบื้องต้น 1. การปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น 2. ระบบการปลูกพืชไร้ดิน 3. การเพาะเมล็ด และการลงแปลง 4. การเก็บผลผลิตและการตลาด 5. การชดเชยสารละลายและพีเอชของสารละลาย 6. การป้องกันโรคและแมลง 7. สาธิตการปลูกโดยคุณศุภชัย บรรยายโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด 083-6081113 Line : hydroinhome spuengsungwan@hotmail.com www.hydroinhome.com การบรรยายเรื่องการปลูกผักไร้ดิน โรงพยาบาลบีแคร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงพยาบาลบีแคร์ บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงพยาบาลบีแคร์ บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงพยาบาลบีแคร์ บรรยายปลูกผักไร้ดิน โรงพยาบาลบีแคร์                             การบรรยายเรื่องการปลูกผักไร้ดิน ที่บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ปลวกแดง) บรรบายปลูกผักไร้ดิน อาโอยาม่า ระยอง บรรบายปลูกผักไร้ดิน อาโอยาม่า ระยอง บรรบายปลูกผักไร้ดิน อาโอยาม่า ระยอง บรรบายปลูกผักไร้ดิน อาโอยาม่า ระยอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *