การปลูกผักไร้ดิน เบื้องต้น

การปลูกผักไร้ดิน หรือผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) โดยส่วนใหญ่จะปลูกกันในระบบรางปลูก หรือกระบะปลูก ที่มีการไหลเวียนของสารละลาย

เนื่องจาก อายุการเก็บเกี่ยวของผักสลัด หรือผักสวนครัว ทั่วๆ ไป จะอยู่ที่ประมาณ 20-45 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด ดังนั้น ระบบรางปลูก ก็สามารถรองรับรางผักได้ โดยที่ได้ผักที่มีน้ำหนักและคุณภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์

การปลูกผักไร้ดิน สามารถแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์ปลูกผักไร้ดิน

2. ประเภทของผักไฮโดรโปนิกส์

3. การเพาะเมล็ด

4. แปลงปลูกผักไร้ดิน

5. การลงแปลงปลูก

6. การชดเชยสารละลาย

7. การเก็บเกี่ยวและการจำหน่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *