โรงเรือนผักไร้ดิน-ไฮโดรอินโฮม

 

โรงเรือนไฮโดรอินโฮม

 

 

 

โรงเรือนไฮโดรอินโฮม (เฉพาะโรงเรือน)
ขนาด 1.70 เมตร x 2.40 เมตร
 

 
 

โรงเรือนไฮโดรอินโฮม 180 ช่องปลูก
ขนาด 2.5 เมตร x 5.0 เมตร

 
 

โรงเรือนไฮโดรอินโฮม 576 ช่องปลูก

ขนาด 5.0 เมตร x 10.0 เมตร 

 
   

Comments are closed.