Hydroinhome144-8500Bath

รายละเอียดแปลงปลูกผักไฮโดรอินโฮมขนาด 144 ช่อง อยู่ด้านล่างรูปภาพนะครับ

แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม 144 ช่อง พร้อมรายการอุปรกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *