Hydroinhome45-4450Bath

รายละเอียดแปลงปลูกผักไฮโดรอินโฮมขนาด 45 ช่อง อยู่ด้านล่างรูปภาพนะครับ

แปลงปลูกไฮโดรอินโฮม 45 ช่อง พร้อมรายการอุปกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *